Συνδιδασκαλία Μαθημάτων στα Μαθηματικά της Γ’ Λυκείου

Συνδιδασκαλία Μαθημάτων στα Μαθηματικά της Γ’ Λυκείου

Για τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

Εφόσον αθροιστικά δεν ικανοποιούνται οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, στη Γ΄ Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου γίνεται συνδιδασκαλία στα Μαθηματικά της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Τα παραπάνω προβλέπει εγκύκλιος την οποία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας.

Οι παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 116 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019), τις οποίες επικαλείται η εγκύκλιος, ορίζουν τα εξής:

1. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για την Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25).

Τμήματα με περισσότερους από είκοσι πέντε (25) μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα.

2. Ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Γ’ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Γ’ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα Τμήματα.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο.

Facebook Twitter Google+ Pinterest